• Nadpis


     §   

     Pokyny pre odovzdanie podkladov a prihlášok na SŠ pre žiakov 9.ročníka  a žiakov 8. ročníka, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na bilingválnych gymnáziách

     -do 30.11. 2022  SŠ zverejnia kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok 

     na študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností , zručností, alebo talentu .


     – do 27.2.2023 musia rodičia odovzdať podklady  na prijímacie skúšky
      výchovnému poradcovi, na základe ktorých bude
      prihláška vyplnená a vydaná na podpis rodičom a žiakom.

     Vyplnenú prihlášku dostane žiak následne od výchovného poradcu na skontrolovanie správnosti údajov rodičmi. Rodičia a žiak prihlášku podpíšu a následne prinesú podpísanú prihlášku späť do školy.

      Niektoré stredné školy vyžadujú aj potvrdenie o spôsobilosti od lekára. Toto potvrdenie je potrebné priložiť k prihláške. Taktiež diplomy a certifikáty zo súťaží (ak sa žiaci umiestnili na prvých troch miestach v okresných a vyšších súťažiach) ,treba skopírovať a pridať k prihláškam.

      Potvrdenú a podpísanú prihlášku riaditeľom školy, škola odošle na určenú SŠ.

     V školskom roku 2022/23 budeme ešte posielať prihlášky papierovou formou. Nemusíte vypĺňať a posielať elektronickú prihlášku, ktorú nájdete na Edupage.

     Dôležité termíny:

     TESTOVANIE 9 – 22.3.2023      Overenie športového nadania - prvá fáza talentových skúšok
     na SŠŠ-21.3.-14.4.2023     1.kolo 1.termín prijímacích skúšok- 4.5.- 5.5.2023


     1. kolo 2. termín prijímacích skúšok- 9.5.-10.5.2023


     1. kolo 1. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti
      pre Stredné športové školy-28.4.2023-3.5.2023


     1. kolo 2. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti
      pre Stredné športové školy-11.5.2023-15.5.2023     2. kolo prijímacích skúšok- 20.6. a 21.6.2023*

     */ 2. kolo je možné iba pre žiakov, ktorí neboli prijatí na žiadnu SŠ v 1. kole./