• Informácie pre rodičov žiakov 9. ročníka a rodičov žiakov 8.ročníka(bilingválne štúdium)

    •  

        •  

        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  

     §   

      

     Pokyny pre odovzdanie podkladov a prihlášok na SŠ pre žiakov 9.ročníka  a žiakov 8. ročníka, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na bilingválnych gymnáziách

     -do 30.11. 2023  : 

     Stredné školy zverejnia kritériá na všetky odbory pre prijímacie konanie, ktoré sa konajú v nasledujúcom školskom roku.

      

     – do 19.3.2024 musia rodičia  podať prihlášku -elektronicky,cestou Edupage.

     V rodičovskom, alebo žiackom konte - Elektronická prihláška na SŠ

      Niektoré stredné školy vyžadujú aj potvrdenie o spôsobilosti od lekára. (-športové školy, zdravotné školy, SŠ ochrany osôb a majetku). Toto potvrdenie je potrebné priložiť k prihláške. Taktiež diplomy a certifikáty zo súťaží (ak sa žiaci umiestnili na prvých troch miestach v okresných a vyšších súťažiach) ,treba oskenovať a pridať k prihláškam, príp. poslať mailom na danú SŠ.

     Riaditeľ ZŠ elektronicky potvrdí podané prihlášky.

      

     Dôležité termíny:
      

     TESTOVANIE 9 – 20.3.2024

      

      

     Overenie športového nadania - prvá fáza talentových skúšok
     na SŠŠ-25.3.-19.4.2024
           1.kolo 1.termín prijímacích skúšok- 2.5.- 3.5.2024


     1. kolo 2. termín prijímacích skúšok- 6.5.-7.5.2024

      

     1. kolo 1. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti
      pre Stredné športové školy-26.4.2024-30.4.2024


      
     1. kolo 2. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti
      pre Stredné športové školy-9.5.2024-13.5.2024

      


     2. kolo prijímacích skúšok- 18.6. a 19.6.2024*

     */ 2. kolo je možné iba pre žiakov, ktorí neboli prijatí na žiadnu SŠ v 1. kole./

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
   • 02 6453 8463
   • 02 6453 8461
   • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
   • 36067334
   • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
   • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
  • Prihlásenie