• Nadpis

    •  

     "Človek, ktorý nečíta dobré knihy, nemá žiadnu výhodu oproti človeku, ktorý čítať nevie. "

     Mark Twain

      

     Zoznam kníh v našej knižnici: TU.

      

     Školská knižnica je súčasťou Základnej školy na Ulici Pavla Horova 16 v Bratislave. Jej úlohou je rozvíjanie čitateľskej a informačnej gramotnosti žiakov a vplývať na žiakov tak, aby čítanie považovali za zmysluplné trávenie voľného času.

      

     Služby, ktoré poskytuje školská knižnica:

     1.      Knižnično-informačné služby, absenčné a prezenčné vypožičiavanie kníh. Používateľmi knižnice sú žiaci a zamestnanci našej školy.

     2.      Ústne informácie o knihách knižničného fondu, v ktorom je beletria, populárno-náučná a odborná literatúra. Všetky tituly knižničného fondu sú spracované elektronicky.

     3.      Využívanie priestorov knižnice a knižničného fondu na realizáciu vyučovania. Realizujú sa tu najmä vyučovacie hodiny slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 2. stupňa a čítania pre žiakov 1. stupňa.

      

     Výpožičné hodiny:         Utorok 13:30 hod. - 14:30 hod.

      

     Projekty:

     -           Rozvojový projekt Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008

     -          Premena tradičnej školy na modernú Projektové a E-learningové vyučovanie na ZŠ, P. Horova 16

     Vďaka týmto projektom bola knižnica vybavená knihovníckym systémom Proflib a doplnil sa knižničný fond.

      

     Súťaže a iné aktivity:

     Školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín:

     I. kategória - žiaci 2. – 4. ročníka základnej školy vo veku 7 – 10 rokov,

     - umelecký prednes poézie maximálne 5 minút,

     - umelecký prednes prózy maximálne 6 minút.

     II. kategória - žiaci 5. – 6. ročníka základnej školy vo veku 10 – 12 rokov,

     - umelecký prednes poézie maximálne 5 minút,

     - umelecký prednes prózy maximálne 6 minút.

     III. kategória - žiaci 7. – 9. ročníka základnej školy vo veku 12 – 15 rokov,

     - umelecký prednes poézie maximálne 6 minút,

     - umelecký prednes prózy maximálne 8 minút.

      

     Súťaž v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského pre žiakov 2. – 7. ročníka ZŠ. Povesť môže byť od ľubovoľného autora v rozsahu najviac 6 minút.

     Štúrov Zvolen je názov súťaže v rétorike. Rétorika je umenie pekne, pôsobivo, kultivovane hovoriť, vystupovať pred poslucháčmi. Naša ZŠ je spolu s Centrom voľného času v Dúbravke spoluorganizátorom okresného kola tejto súťaže.

     Súťaží sa v dvoch kategóriach:

     I. kategória – 5. a 6. ročník (reprodukcia vylosovaného textu a jeho dotvorenie),

     II. kategória – 7. až 9. ročník (vopred pripravený rečnícky prejav a improvizovaný prejav na pripravenú tému).

     Miestna knižnica v Devínskej Novej Vsi vyhlasuje pre žiakov literárne súťaže dvakrát ročne. Na jeseň Hrdinovia našich kníh.V marci vyhlasuje rôzne témy, napríklad Región, v ktorom žijem, Moja obľúbená kniha, Moje záľuby.

     Čítajme si – najväčší detský čitateľský maratón – organizuje Linka detskej istoty spolu so svojimi partnermi Panta Rhei a Slovart koncom mája alebo začiatkom júna. Cieľom tohto podujatia je pritiahnuť k čítaniu  čo najväčší počet detí a ukázať im krásu literatúry. Aby sa to podarilo, podujatie sa realizuje šesťhodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sa môžu zapojiť žiaci z celého Slovenska.

     Výstavky:

     Pred Vianocami a v marci sú v knižnici vystavené knihy, z ktorých si môžu žiaci vybrať a kúpiť do vlastnej knižnice.

     Počas školského roka sú v knižnici vystavené projekty – modely rímskych vojenských táborov a modely zemníc, jednoduchých obydlí Slovanov

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
   • 02 6453 8463
   • 02 6453 8461
   • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
   • 36067334
   • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
   • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
  • Prihlásenie