• Nadpis

    • ZA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV:

     Koordinátor Zelenej školy a environmentálnej výchovy: Mgr. Ingrid Jančiarová - zabezpečuje pravidelné stretávanie Kolégia Zelenej školy a usmerňuje jeho činnosť, je zodpovedná za tvorbu environmentálneho akčného plánu školy a je vedúca krúžku Zelená škola

     Koordinátor Zelenej školy pre druhý stupeň: Mgr. Ivana Kralovičová -zodpovedná usmernenie činnosti kolégia Zelenej školy na druhom stupni, je zodpovedná za zber papiera a dorobenie a osadenie tabuliek k novým stromom a bylinkám, zastupuje hlavného koordinátora v jeho neprítomnosti

     Mgr. Miloš Marko – riaditeľ ZŠ – podporuje a kontroluje činnosť celého kolégia Zelenej školy, zvoláva stretnutie Eko hliadok, ktoré, pod jeho vedením, dozerajú na úsporu energie v škole

     Mgr. Anna Kmeťová – zástupca riaditeľa ZŠ – podporuje a kontroluje činnosť celého kolégia Zelenej školy, zodpovedá za efektívne rozdelenie úloh pri údržbe rastlín v kvetináčoch pred ZŠ a v skalke pri terasách

     Mgr. Petra Pappová, tr. uč. I.A – zodpovedá za aktualizáciu údajov a fotodokumentáciu z akcií Zelenej školy na webovom sídle školy

     Mgr. Elena Plošická, tr. uč. I.B – zodpovedá za starostlivosť o bylinkovú záhradu

     Mgr. Anna Ježíková, tr. uč. II.C – zodpovedá za starostlivosť o novo vysadené listnaté stromy v Dendroparku

     Mgr. Jana Hamadová, tr. uč. II.B – zber bateriek, tonerov, žiariviek a drobného elektroodpadu a spoluzodpovedná za starostlivosť o novo vysadené listnaté stromy v Dendroparku,

     Mgr. Edita Berdisová, tr. uč. III.C – tvorenie z prírodných a recyklovateľných materiálov – tvorivé dielne a následnú eko výzdobu chodieb školy a spoluzodpovedná za starostlivosť o vŕbovú stavbu – dosadenie popínavých rastlín (spolu s p. vych. Porubčanová)

     Mgr. Svetla Horváthová, tr. uč. IV.A – zodpovedná za zorganizovanie jesennej výtvarnej súťaže – tvoríme obrazce z prírodných materiálov (spolu s p.uč. Bauerová)

     Mgr. Emília Capeková, tr. uč. II.A – zodpovedná za starostlivosť o rastliny v interiéri blok B – 1. poschodie

     Mgr. Dominika Išpoldová, tr. uč. III.A – zodpovedná za rastliny v interiéri blok B pred jedálňou a v jedálni

     PaedDr. Anka Grnja, tr. uč. III.B – zodpovedná za kontrolu triedenia odpadu a pravidelné vynášanie farebných kontajnerov na 1. poschodí, bloku B

     Mgr. Beáta Hricová – zodpovedná za rastliny v interiéri vo vestibule školy

     Vedúca p. vych. Katarína Šikulová – zodpovedá za rozdelenie úloh medzi p. vych. a následnú starostlivosť o vŕbovú stavbu, skalky a novovysadené stromy v Dendroparku

     Mgr. Anna Rebičová a Mgr. Alica Nová – zodpovedné za starostlivosť o vŕbovú stavbu, prekyprenie pôdy, dosadenie nových výhonkov (žiaci VI.A, to už robili, pomôžu Vám) - dosadenie popínavých rastlín, výroba tabuľky s popisom čo je tam vysadené

     p.vych. Olina Porubčanová p. vych.– zodpovedná za starostlivosť o vŕbovú stavbu, prekyprenie pôdy, dosadenie popínavých rastlín počas ŠKD

     p. vych. Veronika Janečková – spoluzodpovedná za bylinkovú záhradku – dosadenie a úprava byliniek (s p.uč. Plošickou)

     p. vych. Janka Papajová– zodpovedná za starostlivosť o rastliny v interiéri blok B prízemie

     p. vych. Zuzana Szaboová – zodpovedná za kontrolu triedenia odpadu a vynášania farebných kontajnerov na prízemí bloku B

     p. vych. Mgr. Dana Gregorová – zodpovedná za zber a triedenie kefiek – projekt Eko Alarm

     P. vych Peter Jančiga – zodpovedný za čistotu areálu školského dvora (zber odpadkov) a výrobu kŕmidiel z recyklovateľných materiálov (napr. PET fľaše) a prikrmovanie vtáčikov v zimných mesiacoch

     Mgr. Helena Jirovská tr. uč. V.B  a Mgr. Mária Zrubcová – zodpovedné za starostlivosť o novo vysadené ihličnaté stromy pri kostole a prácu redakčnej rady - písanie článkov o Zelenej škole do elektronického časopisu Horovinky

     Mgr. Jaroslava Bauerová – spoluzodpovedná za dorobenie tabuliek k bylinkám a k stromom a prípravu súťaže tvorenia jesenných obrazcov z prírodných materiálov

     Mgr. Helena Bátovská a Mgr. Zdena Balajová – spoločne s ostatnými vyučujúcimi technickej výchovy zodpovedajú za úpravu skaliek pri terasách – prosím o rozdelenie úloh. Zodpovedajú za písanie, úpravu článkov do časopisu Devex a príprava divadielka (kolektívne vzdel. v apríli)

     Mgr. Eva Fusková – zodpovedná za vytvorenie elektronickej eko rozprávky, pexesa, komixov a prepojenie ENV s jazykovým vzdelávaním

     NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:

     Vedúca upratovačiek: Janka Helgyová – zodpovedná za starostlivosť o rastliny v interiéri ZŠ (kontrola polievania, dosýpanie zeminy, presádzanie rastlín)

     Vedúca jedálne: Valéria Šilhárová – zodpovedná za zdravé stravovanie, prípravu Dňa zdravej výživy, príprava limonád a čajov z byliniek z našej bylinkovej záhradky

     Školník: Jozef Milošovič – pomôže pri osadení tabuliek k stromom a bylinkám a výrobe a osadení kŕmidiel pre vtáčiky, zabezpečuje polievanie vŕbovej stavby počas prázdnin, pripravuje záhradný materiál na úpravu skaliek, bylinkovej záhradky a vŕbovej stavby

     ŽIACI:

     I.A doplníme neskôr

     I.B doplníme neskôr

     I.C doplníme neskôr

     II.A Oliver Janík, Martin Pobjecý

     II.B Strapková I., Hasenovič A.

     II.C Kvašňák, Voštinárová

     III.A Malík, Bittnerová

     III.B Ščasná Sofia, Peter Adam

     III.C Frederik Hríbik, Milan Náhlik

     IV.A Martin Borecký, Lili Hulíková

     IV.B Simona Filipovičová, Nikita Burgetová

     V.A Bartošová, Nemec

     V.B Gozma Ján, Gozma Tomáš

     VI.A Martina Nemcová, Soňa Miháľová

     VII.A  Rebeka Ďurčová, Bitová

     VII.B Klímová, Kramplová

     VIII.A Liliana Vargová, Sofia Plasová

     IX.A Uherová, Prokopová

     Členovia krúžku Zelená škola – doplníme v októbri

     RODIČIA ŽIAKOV:

     p.Dana Simonová (I.A)

     p.Dominika Šamková (I.B)

     p.Martina Šamalíková (II.A a IV.A)

     p.Ivana Burgetová (I. B a IV.B)

     p.Laura Ščasná (V.A), Helena Pobjecka (V.A)

     p.Kristína Bučičová (V.B)

     p.Františka Malíková (VI.A), Jella Nespalová (VI.A), Petra Krátka (VI.A), Edita Ščepánová (VI.A)

     p.Marcela Kramplová (V.A, VII.B), detské centrum Bublinka

     p.Ďurčová (VII.A), p.Vargová (VIII.A)

     Z OBCE:

     p.Veronika Dobríkova – učiteľka Clil school, mamička predškoláka

     p.Zdenka Štrokendlová – OÚ DNV

     p.Miroslava Síthová – OÚ DNV

     p.Natália Lipová – lektorka z Ekocentra v DNV