• Nadpis

    • Riaditeľ školy: Mgr. Miloš Marko

     Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Anna Kmeťová

     Výchovný poradca: Mgr. Jaroslava Bauerová

     Predseda rady školy: Mgr. Adrián Bereš

     Predseda rady rodičov: Jaroslava Hudáková

     Predseda OZ "Horov": Oto Gregor

     Počet pedagogických zamestnancov: 33

     Počet nepedagogických zamestnancov: 13

     Počet zamestnancov školskej jedálne: 5

     Počet tried I. stupňa ZŠ: 11

     Počet tried II. stupňa: 7

     Počet oddelení v ŠKD: 7

     Počet žiakov ZŠ: 386