• Nadpis

    • I. Č A S Ť

     Úvodné ustanovenie

     1. Základná škola na ulici Pavla Horova 16 v Bratislave (ďalej len „škola“) je orgánom štátnej

     správy na úseku základného školstva v Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves.

     Je samostatnou rozpočtovou organizáciou na úseku základného školstva na základe zriaďovacej listiny, ktorú vydala  Mestská časť Bratislava – Devínska Nová ves, v zmysle ustanovenia § 6 ods.1 zákona Slovenskej národnej rady č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Zriaďovacia listina bola vydaná dňa 1.9.2007 podľa ustanovenia § 1 ods.1 zákona číslo 171/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších zmien a doplnkov.

     2. Základná škola na základe tejto zriaďovacej listiny vystupuje vo svojom mene a má

     zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, v zmysle § 1, ods.1 zákona číslo 171/1990

     Zb. v znení neskorších úprav, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.29/1984 Zb. o sústave

     základných a stredných škôl.

     3. Škole bolo pridelené identifikačné číslo organizácie 36067334

      

     II. Č A S Ť

     Úlohy a poslanie základnej školy

     Základná škola poskytuje základné vzdelanie v teritóriu mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. Zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity, demokracie a poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú výchovu a ekologickú výchovu žiakov, umožňuje aj náboženskú výchovu a športovú prípravu.

     Štatutárnym orgánom školy je riaditeľ, ktorého zastupuje ním určený zástupca v jeho neprítomnosti. Riaditeľ školy riadi činnosť školy, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania.

      

     Úlohy základnej školy v oblasti ekonomického a materiálno-technického zabezpečenia

     1. Základná škola v oblasti ekonomického a materiálno-technického zabezpečenia najmä:

     - vytvára jednotlivým úsekom a zamestnancom školy potrebné materiálne podmienky,

     - zabezpečuje starostlivosť o existujúci fond budov a školských zariadení vo svojej

     pôsobnosti a stará sa o ich hospodárne a účelné využitie,

     - po konzultácii so zriaďovateľom zabezpečuje využitie investičných prostriedkov školy,

     - zostavuje rozpočet školy, sleduje dodržiavanie rozpočtovej skladby a čerpania

     finančných prostriedkov,

     - jednotlivým úsekom školy prideľuje v rámci svojho rozpočtu prostriedky na ich

     prevádzku,

     - zabezpečuje organizáciu, prevádzku a ekonomiku hospodárskej činnosti zariadenia

     školského stravovania.

     2. Rozpočet školy, na základe jej požiadaviek, vyčleňuje zriaďovateľ školy zo svojho

     rozpočtu. Škola svoju hospodársku činnosť zabezpečuje v rozsahu, ktorý je nevyhnutný

     pre zabezpečenie jej úloh. Hospodárenie školy sa vykonáva podľa schváleného rozpočtu

     a je pravidelne kontrolované zriaďovateľom školy.

     Úlohy základnej školy

     v oblasti školského stravovania a sociálnej starostlivosti

     Základná škola v oblasti školského stravovania a sociálnej starostlivosti najmä :

     - zabezpečuje stravovanie žiakov a zamestnancov školy v stravovacom zariadení vo

     svojej pôsobnosti,

     - dbá o zabezpečenie sociálnej starostlivosti o zamestnancov v zmysle Zákonníka práce

     a ustanovení kolektívnej zmluvy.

     Úlohy základnej školy

     v pracovno-právnej a mzdovej oblasti

     Základná škola v pracovno-právnej a mzdovej oblasti najmä :

     - spracováva agendu školy súvisiacu s menovaním zástupcov riaditeľa školy a ostatných

     vedúcich zamestnancov,

     - plní úlohy organizácie vyplývajúce z pracovno-právneho vzťahu voči svojim zamestnancom,

     - vykonáva administratívno-technické práce na mzdovom a pracovno-právnom úseku v

     rozsahu poverenia zriaďovateľom na základe práv stanovených zriaďovacou listinou a Organizačným poriadkom školy,

     - poskytuje právne služby zamestnancom školy.

     Úlohy základnej školy v oblasti informačnej činnosti

     Základná škola v informačnej oblasti najmä :

     - zabezpečuje zhromažďovanie informácií, spracováva a uskutočňuje prenos informácií,

     podľa rozhodnutia ministerstva školstva uchováva a spracováva informácie v rámci

     Jednotného informačného systému na určenom území,

     - pravidelne informuje verejnosť, radu školy a podľa potreby aj komisiu mládeže, vzdelávania a školstva o stave a problémoch školy.

     III. Č A S Ť

     Spolupráca základnej školy s inými orgánmi a organizáciami

     1. Základná škola, v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a

     školskej samospráve, ostatnými platnými zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými

     právnymi predpismi, spolupracuje s ostatnými orgánmi a organizáciami v otázkach

     patriacich do jej pôsobnosti.

     2. Základná škola predkladá rade školy na vyjadrenie najmä :

     - informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení  výchovnovzdelávacieho procesu,

     - správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy,

     - návrh rozpočtu,

     - správu o výsledkoch hospodárenia školy,

     - návrhy na menovanie a odvolanie zástupcu riaditeľa školy a ostatných vedúcich zamestnancov

     IV. Č A S Ť

     Riadenie školy a jej organizácia

     R i a d i t e ľ š k o l y

     1. Na čele školy je riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva zriaďovateľ, na návrh rady školy.

     2. Riaditeľ školy v zmysle § 5 ods. 1 – 10) zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo

     verejnom záujme, obsadzuje miesta zástupcov riaditeľa, vedúcu školskej jedálne a

     vedúcu vychovávateľku školského klubu detí, na základe výsledkov výberového

     konania, ak to určuje pracovný poriadok. Riaditeľ školy odvoláva vedúcich

     zamestnancov zmysle ustanovení zákona č. 311/2001. Z.z Zákonník práce v znení

     neskorších zmien a doplnkov (ods. 1 § 252 ZP). Vykonáva rozdelenie úväzkov

     pedagogickým zamestnancom školy s prihliadnutím na ich odbornú kvalifikáciu,

     prideľuje triednictvo, stanovuje pracovnú náplň administratívnym a nepedagogickým

     zamestnancom školy. Náplň práce riaditeľa školy podrobnejšie stanovuje Organizačný

     poriadok.

     3. Riaditeľa školy zastupuje v jeho neprítomnosti pedagogický zástupca v rozsahu

     stanovenom Organizačným poriadkom.

     P o r a d n é  o r g á n y  r i a d i t e ľ a  š k o l y

     Poradnými orgánmi riaditeľa školy sú :

     1.) G r e m i á l n a  r a d a  r i a d i t e ľ a  š k o l y

     Je zložená z vedúcich zamestnancov školy. Schádza sa podľa potreby. Gremiálnu radu zvoláva riaditeľ školy. Podľa závažnosti je na ňu prizývaný zástupca rady školy.

     2.) R o d i č o v s k á  r a d a  š k o l y

     Je iniciatívnym orgánom rodičov školy a je zložená zo zástupcov rodičov žiakov za

     jednotlivé triedy všetkých ročníkov školy. Schádza sa pravidelne štvrťročne a podľa

     potreby.

     3.) P e d a g o g i c k á  r a d a  š k o l y

     Je zložená zo všetkých pedagogických zamestnancov školy. Schádza sa podľa potreby, najmenej raz za štvrťrok , zvoláva  ju riaditeľ školy.

     Z a m e s t n a n c i  š k o l y

     V škole pracujú učitelia, vychovávatelia, administratívni zamestnanci, nepedagogickí

     zamestnanci a externí zamestnanci. Rozsah ich povinností, vymedzenie ich práv a

     zodpovednosti stanovuje vnútorný pracovný poriadok školy, ktorý vydáva po

     predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov na pracovisku riaditeľ školy v súlade so

     Zákonníkom práce.

     Pracovno-právne vzťahy zamestnancov školy sa riadia všeobecne platnými a

     záväznými právnymi predpismi. Mzdové podmienky na základe priznanej kvalifikácie a

     platných mzdových predpisov stanovuje riaditeľ školy.

     V. Č A S Ť

     Účinnosť

     Tento štatút nadobúda účinnosť od 1.9.2007

     V Bratislave – Devínskej Novej Vsi  dňa 30.8.2007

      

      

      

      

     pečiatka a podpis zriaďovateľa:                                            pečiatka a podpis riaditeľa školy:

      

      

      

     Ing.Vladimír Mráz                                                                 Mgr.Miloš Marko

     Starosta MČ Bratislava - DNV                                              riaditeľ školy