• Nadpis

    •  

      

     Školský  poriadok školského klubu detí

      

     Prevádzka ŠKD

     1.  ŠKD  je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 06,15 do 17.30 hod.
     2. Počas školských prázdnin je prevádzka v ŠKD, ak má o činnosť záujem najmenej 15 detí.
     3. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD.

      

     Zaraďovanie žiakov

     1.  Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na 1 školský rok, najneskôr do 30. júna príslušného roku na základe písomnej prihlášky podanej zákonnými zástupcami. Žiaci do 1. ročníka vždy do 10. septembra príslušného roku, priebežne pri zápise do 1. ročníka.
     2. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.
     3. Zaraďujú sa do oddelení podľa veku, do záujmových útvarov podľa osobného záujmu o jednotlivé činnosti

      

     Výchovno – vzdelávacia činnosť

     1.  Výchovno- vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosť oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie.
     2. Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v oddeleniach, do ktorých sú žiaci zaradení, pričom sa umožňuje žiakom účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti mimo školy.
     3. V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, výletmi, športom a cvičením umožniť žiakom čo najviac voľného času stráviť pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj žiakov.
     4. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si žiaci podľa pokynov starostlivo vypracujú úlohy, opakujú učivo, nevyrušujú ostatných.
     5. V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne, športové podujatia, návštevy divadla. Vstupné hradia rodičia, prípadne je hradené z triedneho fondu.
     6. Súčasťou výchovno- vzdelávacej činnosti je aj stravovanie žiakov. Žiaci prichádzajú do jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne. Stravné si zabezpečujú rodičia v zmysle pokynov vedúcej školskej jedálne.
     7. Výchovno- vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogický pracovníci – vychovávatelia.
     8. Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa využívajú aj špeciálne učebne, telocvične, ihrisko a iné objekty školy.

      

     Dochádzka žiakov

     1.  Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.
     2. Aby sa nenarúšala výchovno- vzdelávacia činnosť, žiak môže byť, ak to nie je na zápisnom lístku uvedené, z ŠKD uvoľnený len na základe písomného oznámenia rodičov po naobedovaní. Inak až od 14.00 do 17.30 hod.
     3. Za príchod dieťaťa do ranného klubu detí, ktorý je v prevádzke od 6.15 do 7.30 hod., zodpovedajú rodičia. Po 7.30 hod. vstup do ŠKD nie je možný. O 7.40 hod. žiaci 1.- 4. ročníka pod dozorom vychovávateľky odchádzajú do tried.

      

     Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov

     1.  Za bezpečnosť žiakov počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.
     2. Prechod žiakov do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne zastupujúci učiteľ.
     3. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje sa prechod žiakov, po dohode s vychovávateľkou, učiteľom, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu.
     4. Počas konania popoludňajšieho vyučovania i náboženskej vyučujúci výchovy preberá deti od vychovávateľky do svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody s rodičom dieťa uvoľňujú domov, alebo odovzdajú vychovávateľke.
     5. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľ povinný poučiť žiakov o bezpečnosti.
     6. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľ najviac 26 detí 
     7. V prípade úrazu poskytne vychovávateľ prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše o ňom záznam.
     8. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.
     9. Dieťa musí mať hygienické vrecúško a prezúvky.
     10. Žiaci majú mať svoje veci označené pre prípad odcudzenia.
     11. Straty z uzatvorených priestorov u poisteného žiaka vybavuje vychovávateľ v spolupráci s rodičmi a vedením školy.
     12. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu zodpovedá za deti vychovávateľ až do rozchodu pred vchodom do ŠKD.
     13. Ak zistí vychovávateľ u žiaka nevoľnosť, teplotu, upovedomí o tom rodičov.

      

     Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

     1.  Príspevok na úhradu za pobyt žiaka je 35 euro mesačne na jedného žiaka.
     2. Príspevok sa uhrádza vždy do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca, pričom sa zákonným zástupcom necháva právo mesačnej platby.
     3. Poplatok sa platí nezávisle od počtu dní strávených v ŠKD.
     4. Ak rodič odhlási dieťa v priebehu mesiaca, nemá právo na vrátenie poplatku.
     5. Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti môže riaditeľ rozhodnúť o znížení príspevku na ŠKD.
     6. Spôsob úhrady za pobyt žiaka sa uskutočňuje zloženkou alebo bankovým prevodom.
     7. Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD k 1. dňu daného mesiaca a boli použité primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení z klubu.

      

     Záverečné ustanovenia

     Dodržiavanie vnútorného poriadku ŠKD je záväzné pre všetky deti zapísané do ŠKD. Za porušovanie nesú osobnú zodpovednosť a môžu dostať:

      

     SANKCIE ZA PORUŠOVANIE VNÚTORNÉHO PORIADKU ŠKD

     1. Napomenutie vychovávateľom sa môže udeliť :
     • Menej závažné porušovanie vnútorného poriadku ŠKD aj po verbálnych upozorneniach
     • Použitie hrubých alebo vulgárnych výrazov
     • Narúšanie hygienickej pohody
     • Manipulácia so zapnutým mobilným telefónom po upozornení

      

     1. Pokarhanie triednym učiteľom sa môže udeliť po prerokovaní s rodičom:
     • Nerešpektovanie pokynov vychovávateľa, či zamestnanca školy
     • Hrubé alebo vulgárne správanie sa voči iným deťom
     • Verbálne sexuálne obťažovanie, šikanovanie

         

     1. Pokarhanie riaditeľom školy sa môže udeliť po prerokovaní s riaditeľom:
     • Krádež, závažné porušenie vnútorného poriadku ŠKD, úmyselné poškodenie školského majetku
     • Hrubé alebo vulgárne správanie sa voči zamestnancom školy

          

     1. Vylúčenie zo ŠKD
     • Závažné porušenie vnútorného poriadku ŠKD a BOZ
     • Ubližovanie a ohrozovanie zdravia detí

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
   • 02 6453 8463
   • 02 6453 8461
   • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
   • 36067334
   • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
   • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
  • Prihlásenie