• Nadpis

    • Dlhodobým zámerom našej školy je rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom na 3 piliere : jazyková príprava, športová príprava a environmentálna výchova.

     Jazykovú prípravu realizujeme prostredníctvom cudzích jazykov – ANJ, NEJ, pri záujme aj RUJ. V 1. ročníku otvárame na základe preukázaných schopností detí na zápise a následne na testovaní predpokladov na rozvoj cudzieho jazyka výberovú triedu zameranú na ANJ. V 3. ročníku sa pridáva ďalší cudzí jazyk – NEJ, prípadne je možnosť voľby RUJ. Ostatné triedy majú ANJ od 1. ročníka a v 6. ročníku pridávame druhý cudzí jazyk. Rozvoj komunikačných zručností realizujeme počas „anglických týždňov“, kedy sú na škole zahraniční lektori.

     Športová príprava sa realizuje cez športové triedy(otvoria sa v prípade dostatočného záujmu) ale predovšetkým prostredníctvom športových klubov a organizácií, ktoré pracujú priamo pod školou, prípadne škola s nimi spolupracuje. Športové vyžitie detí sa realizuje v mimo vyučovacom čase formou voľnočasových aktivít a krúžkov. Predovšetkým sa jedná o tieto  športy: futbal, florbal, box, mažoretky, tanec(spoločenský i moderný), parkour, všeobecná športová príprava, bedminton...

     Environmentálnu výchovu a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju zameranú hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu energie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.

     Snažíme sa spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami, najmä s Ekocentrom v BA-DNV a občianskym združením Daphne, na skvalitnenie environmentálnej výchovy a výchovy k princípom trvalo udržateľného rozvoja. Vytvárame vhodné podmienky k zdravému spôsobu života s dôrazom na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe a vytváraniu správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu.

     Jednotlivé oblasti environmentálnej výchovy sú súčasťou učebných osnov jednotlivých predmetov, nakoľko všetci vyučujúci si ich zapracúvajú do svojich tematických výchovno-vzdelávacích plánov.

     Neustále sa snažíme zvýšiť kvalitu školy tým, že vytvárame pre žiakov prostredie na vyučovanie s informačnými a komunikačnými technológiami pre využitie vo vedomostnej spoločnosti. Momentálne modernizujeme na škole 2  učebne informatiky, 2 jazykové učebňe a zatiaľ 5 učební s interaktívnou tabuľou. Prostredníctvom nich optimalizujeme podmienky aj pre celoživotné vzdelávanie.

     Poznámka: Školský vzdelávací program(ŠkVP) je k dispozícií v kompletnom znení v elektronickej

                          podobe u riaditeľa školy, zástupcu riaditeľa školy a v zborovni prostredníctvom každého

                          pedagogického zamestnanca. 

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
   • 02 6453 8463
   • 02 6453 8461
   • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
   • 36067334
   • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
   • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
   • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
  • Prihlásenie