• Nadpis

    • Hodnotenie žiakov počas mimoriadnej situácie nájdete TU.

     Dodatok ku kritériám slovného hodnotenia pre I. stupeň ZŠ:

     Na základe rozhodnutia zasadnutia Pedagogickej rady, zo dňa 23.6. 2020, sa slovné hodnotenie v 3. - 4. ročníku upravuje :

     • zo Žiak pracoval výborne, vynikajúco na Žiak pracoval vynikajúco.
     • zo Žiak pracoval veľmi dobre na Žiak pracoval usilovne.
     • zo Žiak pracoval uspokojivo na Žiak pracoval postačujúco.

      

     OZNAM pre I. stupeň

     Od 15.6.2020 vyučovanie pre I. stupeň prebieha v pôvodných triedach so svojimi triednymi učiteľmi 1. – 4. vyuč. hodinu. ŠKD je v prevádzke od 7,00 hod. do 17,00 hod. Žiadame rodičov, aby prostredníctvom triednych učiteľov nahlásili záujem o nástup dieťaťa na vyučovanie do 12,00 hodiny do piatku 12.6. 2020.

      

                                                                           OZNAM pre II. stupeň

     Od 22.6. 2020 prebieha vyučovanie I. aj II.st. vo svojich triedach:

     I. stupeň  – 1.- 4. vyuč. hod. s triednymi učiteľmi

     II. stupeň  – 1. -5. vyuč. hod. – podľa rozvrhu

     Žiadame rodičov žiakov II. stupňa, aby prostredníctvom triednych učiteľov nahlásili záujem o nástup dieťaťa na vyučovanie najneskôr do utorka 16.6. 2020. 

     Do školskej jedálne sa treba prihlásiť cez mail vedúcej ŠJ:        skolskajedalenhorova@gmail.com

     Odhlásenie z obedov bude obvyklým spôsobom.

      

                                                           OZNAM pre rodičov budúcich prvákov!

     V dňoch 15.6 – 17.6. 2020 (pondelok – streda) sa budú vydávať rozhodnutia o prijatí dieťaťa do 1. ročníka a odklade nástupu na povinnú školskú dochádzku na sekretariáte školy. Rozhodnutie musia prevziať osobne obaja rodičia (zákonní zástupcovia) dieťaťa.

     V prípade manželov, ak ste vyplnili a podpísali splnomocnenie, môže prevziať rozhodnutie ten z manželov, ktorý bol splnomocnený na všetky právne úkony.

      

     Organizačné pokyny k 1.6.2020

      

     Vážení rodičia!


     Ďakujeme za vyplnenie Záväzných prihlášok k nástupu dieťaťa do školy od 1.6.2020.


                    Po zistení záujmu a po zvážení našich personálnych, kapacitných a bezpečnostných možností a po
     prerokovaní situácie so zriaďovateľom, Vám oznamujeme, že školu otvárame len pre žiakov 1. – 4.
     ročníka
     . Žiaci 5.- 9. ročníka sa naďalej budú vzdelávať dištančnou formou. V prípade, že nutne
     potrebujete umiestniť svoje dieťa 5. ročníka do školy, ozvite sa svojmu triednemu učiteľovi a Vaše
     dieťa môže byť priradené do skupiny mladších žiakov.
                   V súčasnosti pripravujeme prevádzku školy a organizáciu vyuč. procesu. Je to veľmi zložitý proces, na
     prípravu ktorého je potrebný určitý čas. Žiakov sme rozdelili do vyučovacích skupín. Bližšie informácie
     o skupine, do ktorej je pridelené Vaše dieťa, o tom, kto v danej skupine bude vyučovať, kto tam bude
     vychovávateľom, v ktorej učebni bude daná skupina, ako bude organizovaný príchod a odchod detí
     do (zo) školy, činnosť ŠKD, pokynoch k stravovaniu v ŠJ a o mnohých ďalších veciach, ktoré Vás
     zaujímajú, Vás bude priebežne informovať triedny učiteľ vašej skupiny.

     Za pochopenie ďakujeme.

      

     Vážení rodičia,

     od 1.6.2020 budú otvorené školy pre žiakov 1. až 5. ročníka. Aby sme vedeli naplánovať organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, potrebujeme od Vás informáciu o záväznom prihlásení dieťaťa na vzdelávanie.

     Krátke informácie o upravenom výchovno-vzdelávacom procese a záväznú prihlášku nájdete TU.

      

      

     Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka nájdete na:

     https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/

      

     Príspevky od rodičov a zákonných zástupcov v čase prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

     Odporúčame rodičom, ktorých deti navštevujú základné školy, školský klub detí, v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, aby z dôvodu prerušenia školskej dochádzky pozastavili platby príspevkov do škôl a školských zariadení.

     Zrealizované platby za marec (od 10. 3. do 27. 3. ) a apríl budú presunuté na obdobie, kedy bude opäť obnovené vyučovanie na školách a v školských zariadeniach. O opätovnom platení príspevkov do škôl a školských zariadení budú rodičov informovať riaditelia.

      

     !!!OZNAM!!!

     Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR je škola zatvorená až do odvolania.

     Návod ako pracovať s portálom bezkriedy.sk nájdete TU.

      

     !!!OZNAM!!!

     Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu bude
     ZŠ P.Horova z preventívnych dôvodov pred šírením koronavírusu
     od pondelka (16.03.2020) do piatka (27.03.2020) vrátane
     uzavretá, týka sa to aj ŠKD, školskej jedálne a všetkých aktivít
     v telocvični.
     Odporúčame sledovať stránku MČ BA DNV a web stránku školy.

     Usmernenie Ministerky školstva SR.

      

     Úrad sociálnej poisťovne informuje o postupoch pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a nemocenské.

      

     Nariadenie MČ BA-DNV v súvislosti so šírením koronavírusu

      

     !!! Oznam !!!

     Na základe rozhodnutia Zriaďovateľa školy MČ BA DNV bude
     ZŠ P.Horova z preventívnych dôvodov pred šírením koronavírusu
     od zajtra utorok (10.03.2020) do pondelka (16.03.2020) vrátane
     uzavretá, týka sa to aj ŠKD, školskej jedálne a všetkých aktivít
     v telocvični.
     Predpokladaný nástup do školy je utorok 17.03.2020.
     Odporúčame sledovať stránku MČ BA DNV a web stránku školy.

      

     Informácie pre rodičov ku chodu školy počas ohrozenia koronavírusom

     V súvislosti s poslednými aktuálnymi udalosťami, s potvrdením prítomnosti koronavirusu na Slovensku, konkrétne v okolí Malaciek, vydáva riaditeľ  ZŠ odporúčanie rodičom žiakov dochádzajúcich z regiónu Záhoria ( Malacky a okolie Malaciek), aby zvážili, či nechajú svoje deti dočasne v domácom prostredí a  žiaci sa nezúčastnia vyučovania. Absencia bude samozrejme ospravedlnená. Odporúčanie sa týka zatiaľ do konca týždňa. V tejto fáze vývoja ide o odporúčanie, pokiaľ by sa situácia vyvinula ďalej, budeme vás bezprostredne a urýchlene informovať cestou webstránky, príp. emailom.

      

     Z preventívnych dôvodov pred ochorením na koronavírus škola prijíma nasledovné opatrenia:

      

     1. Dočasne sa rušia všetky aktivity realizované mimo budovy školy pre žiakov školy
     2. Krúžky a popoľudňajšie aktivity mimo riadneho vyučovania sa dočasne rušia
     3. Odporúčame komunikovať rodičom so zamestnancami školy telefonicky a mailovou komunikáciou
     4. Osobný kontakt obmedziť len na nevyhnutné stretnutia
     5. Žiadame rodiny, ktorých členovia pracujú mimo územia SR, aby preventívne ponechali deti po dobu minimálne 10 dní v domácej karanténe.
     6. Doporučujeme rodičom, ktorí bývajú v lokalite Záhorie (Malacky, Stupava a okolie), aby preventívne nechali deti v domácej karanténe po dobu minimálne 10 dní
     7.  Žiadame rodičov, ktorých deti majú príznaky respiračného ochorenia, aby

     preventívne ponechali deti v domácej karanténe

     1.  Všeobecný zákaz vstupu osobám do budovy školy mimo žiakov a zamestnancov školy
     2.  Škola zvyšuje hygienické opatrenia dezinfekčnými prostriedkami na báze alkoholu a chlóru
     3. Odporúčame sledovať informácie hlavného hygienika a úradu verejného zdravotníctva a web stránku zriaďovateľa školy – MČ BA DNV
     4. Deti budú poučené prostredníctvom triednych učiteľov o zvýšených hygienických opatreniach
     5. Odporúčame matkám na materskej dovolenke, aby svoje deti v najbližšom období nedávali do rannej a poobednej ŠKD
     6. Zatiaľ vyučovanie prebieha v riadnom režime až do odvolania
     7. Tieto opatrenia nadobúdajú účinnosť dňa 09.03.2020, aktuálne zmeny budú priebežne uverejňované na web stránke školy, príp. mailovou komunikáciou