• Informácie k ŠKD

     • Dňa 6. 9. 2022 bude ŠKD riadne fungovať od 6.15 ráno (použite zadný vchod od školského ihriska).V poobedňajších hodinách si rodičia vyzdvihujú deti tiež cez zadný vchod, kde je umiestnený zvonček (číslo deti dostanú na základe triedy v ktorej je oddelenie ŠKD). ŠKD funguje do 17. 30. hod.

     • Informácia k začiatku školského roka

     • Otvorenie školského roka bude 5. septembra 2022

      1. ročník

      Nástup detí o 7,45 hod. vo vestibule školy. V prípade priaznivého počasia žiaci spolu s rodičmi pôjdu do átria na úvodný program. Potom žiaci s rodičmi prejdú do tried, kde bude triedny aktív. O 10, 00 hod. žiaci aj rodičia odchádzajú domov.

      2. – 4. ročník

      Nástup o 8,30 hod. pred hlavným vchodom, triedni učitelia prevezmú žiakov a odvedú ich do tried. Rodičia nevstupujú do budovy školy.

      O 10,00 hod. triedni učitelia pred hlavným vchodom odovzdajú žiakov rodičom. Ak dieťa odchádza domov samé, je nutné, aby dieťa prinieslo  písomný súhlas triednemu učiteľovi.

       

      5. – 9. ročník

      Nástup o 8,45 hod. pred hlavným vchodom, triedni učitelia odvedú žiakov do tried. Žiaci odchádzajú domov o 10,00

       

      Školský klub detí a školská jedáleň

      Školský klub detí a školská jedáleň 5.9. nie sú v prevádzke.

      Činnosť školského klubu detí a školskej jedálne začína v utorok 6.9. 2022

       

      Žiaci sú povinní priniesť vyhlásenie o bezpríznakovosti. Vyhlásenie pošlite prostredníctvom EduPage v nedeľu 4.9.2022

      V prípade, že rodičia nevedia odoslať vyhlásenie cez EduPage, môže žiak vytlačené a vyplnené vyhlásenie priniesť v pondelok 5.9. do školy. Tlačivo je na: https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf  alebo si ho môžete vyzdvihnúť na vrátnici školy v dňoch 30.8. – 2.9. v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod.

      Prekrytie dýchacích ciest žiakov, rodičov a zamestnancov je na báze dobrovoľnosti.

      Všetky ostatné informácie o organizácii vyučovania v ďalších dňoch vám oznámia triedni učitelia.

       

     • Antigénové samotesty

     • Rodičom, ktorí si na konci minulého školského roka vyzdvihli antigénové samotesty odporúčame, aby svojim deťom vykonali testovanie v nedeľu 4. septembra a následne testovanie odporúčame realizovať   vždy v pondelok a vo štvrtok ráno.

      Zároveň upozorňujeme, že o použití a výsledku testu ste povinní nás informovať PROSTREDNÍCTVOM EDUPAGE

   • Kontakty

    • Základná škola, Ul. Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
    • 02 6453 8463
    • 02 6453 8461
    • Ul. Pavla Horova 16, 841 08 Bratislava 84107 Bratislava Slovakia
    • 36067334
    • telefón: 02 6453 8463 mail: sekretariat@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6477 9056 mail: riaditel@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6453 8461 mail: Zástupkyňa pre I. stupeň : zastupca1@zshorovaba.sk Zástupkyňa pre II. stupeň: zastupca@zshorovaba.sk
    • telefón: 02 6453 84 62 / 0911 121 148 mail: skolskajedalenhorova@gmail.com
    • specialnypedagog.zshorova.gmail.com
   • Prihlásenie